Sunday, May 26, 2024

Vine Media

葡萄樹傳媒

唔嗲唔吊的男人

語音檔案: 唔嗲唔吊的男人

(左起:何基佑、何故、梁永善牧師)

節目內歌曲名稱:

讓祢愛
專輯:團契遊樂園 5 – 應許
曲/詞:蔣彼得
編: Nai Kong Lee

想到祢
劉港源
專輯:完美金曲精選 II 神蹟 – 美麗傳奇
曲/詞:凌東成
編:Larry Hung

回家
Eternity Girls
專輯:完美金曲精選 – 美麗傳奇
曲:李健達
詞:李健達、張祥志
編:Johnny Yim

心裡願
專輯:團契遊樂園 5 – 應許
曲/詞:梁偉明
編:Dodong

24