Thursday, May 23, 2024

Vine Media

葡萄樹傳媒

毒與我(下)

語音檔案: 毒與我(下)
(左起:龍哥、鄭牧師、Esther、雷牧師)
節目內播放歌曲:
你在我左右
陳立業
曲:Johnny Yim
詞:夏至 寶貴十架
讚美之泉
曲:曾祥怡
詞:曾祥怡/游智婷 我願意
黃國倫
曲:黃國倫
詞:黃國倫 給我清潔的心
讚美之泉
曲:張證恩
詞:洪啓元

歡迎聽眾留言分享…

27