Monday, March 4, 2024

Vine Media

葡萄樹傳媒

我有喜樂(楊震Tony)

我有喜樂(楊震Tony)我有喜樂

主的恩膏在運行 我感覺就在這裡
我心充滿了能力 要高舉主聖名

聽見聖靈的聲音 如風吹近我耳裡
我靈已被更新  生命已被復興

我有喜樂 我有平安的心
你聖靈每天充滿我 賜給了我信心
我的生命充滿讚美旋律
因主耶穌你的話語釋放我心

2